Swansea

(redirected from Abertawe)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Swansea

a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel

Related Words

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch fwynhau bywyd ar ein dau gampws ger y traeth - mae gennym yr holl gyfleusterau fydd eu hangen arnoch i gael profiad llwyddiannus fel myfyriwr.
Draw yn Stadiwm y Liberty, mae Eirian wedi bod yn gaplan ar Academi Clwb Pel-droed Abertawe ers saith mlynedd, yn rhoi gofal bugeiliol a chyngor doeth i'r sgwad dan 23.
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, which covers Swansea, Port Talbot and Bridgend, said it was delighted with the response, with around 1,200 children vaccinated across four sites.
Mae ATiC yn rhan o Accelerate, rhaglen PS24m a lansiwyd ac a arweinir gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru mewn cydweithrediad a Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Earlier this year Welsh Government Health Secretary Vaughan Gething confirmed Bridgend would join Cwm Taf from Abertawe Bro Morgannwg from April next year.
Figures show the percentage of newly diagnosed patients, who have not been referred to Abertawe Bro Morgannwg Health Board through the urgent cancer route, started treatment within 31 days was 93.7%.
Bydd y cyn-bel-droediwr, a fagwyd yn Abertawe, ac sydd bellach yn sylwebydd teledu a radio, yn rhan o dim cyflwyno S4C, ddydd Sadwrn, 5 Awst, wrth i'r Elyrch herio cewri Serie A yr Eidal, Sampdoria .
MAE'R tensiwn ar y cae rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi bod yn berwi ers 15 mlynedd a bydd modd gweld y ddau dm yn herio''i gilydd eto''r wythnos hon yn y rhaglen Y Clwb Rygbi: CP Caerdydd v CP Abertawe ar S4C.
Trydydd: Band Pres Ystradgynlais, Cwm Tawe, Abertawe.
Y mis hwn, mae myfyrwyr Coleg Celf Abertawe wedi bod yn arddangos yn New Designers yn Llundain, sy'n cynnig llwyfan unigryw i dalent dylunio ffres gysylltu ag addysgwyr dylunio, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr, i gyfnewid a chydweithio'n greadigol.
MAE dewis ble i dreulio tair blynedd nesaf eich bywyd yn benderfyniad enfawr Abertawe yw ail ddinas Cymru, ond PRIFysgol Cymru, a gwyddwn fod llawer mwy i'ch profiad yn y brifysgol na symud i ran hardd o'r byd, felly dyma rai cyflawniadau diweddar i helpu i wneud eich penderfyniad yn haws: ?
EFALLAI mai methiant fu Streic y Glowyr 1984-85, ond i Sian James, gwraig i lowr, o Gastell-nedd roedd yr anghydfod yn fan cychwyn i yrfa wleidyddol a arweiniodd i San Steffan a chyfnod o ddeng mlynedd fel Aelod Seneddol Llafur Dwyrain Abertawe.