cell

(redirected from AGUS)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for cell

Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged 2nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002

Synonyms for cell

any small compartment

Related Words

a device that delivers an electric current as the result of a chemical reaction

a small unit serving as part of or as the nucleus of a larger political movement

a hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided into small sections, each with its own short-range transmitter/receiver

small room in which a monk or nun lives

Synonyms

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
An toiseach bha raon aca muigh air cul an t-sheda - puist le freuma fiodh agus lion sgadan air a' sgaoileadh air airson deanamh cinnteach gun deadh an cuimhgealachadh ann am pios beag timichioll air a' bhathach fhein.
'S e naimhdeas a bha eadar Mairi agus a co-ogha Ealasaid, banrigh Shasainn.
Chaneil fhios agam ciomar a' smaoinich m'athair air a dheanamh, ach thug e'n cu leis gu faing Gharaboist la, a-muigh air a' mhointeach eadar an Ach agus Beinn a' Bhuna, agus 'n uair a thoisich iad a' cruinneachadh nan caorach, thoisich esain a' cuir air falbh a' choin.
Feumaidh mi radha gu robh an cu foighidneach dha rireabh agus iadsan dha ruith air feadh an tighe agus air feadh an iodhlainn.
Sin diomhaireachd na cruinne agus buannachd an da-chananachais, agus mo bheannachd air Hawking coir.
The other lines deemed critical are: Agus 2-Kibawe 138kV Lines, Agus 1-Agus 2 138kV Line, Baloi-Agus 6 138kV Lines, Baloi-Agus 6 69kV Line, Baloi-Tagoloan 138kV Lines, Baloi-IDPP 138kV Line, and Baloi-Aurora 138kV Lines.
Cha mhor ann an aon la, tha na subhagan, a bha coimhead cho bochd, air tionndadh dearg, agus tha cuid dha na slatan a bha coimhead cho truagh a-nise bho uighir do bhlath agus g'eil e duilich lorg na dearcan.
Channainn gu bheil a' mhor-chuid aca-san a' fuireach ait cliathaich an rathaid eadar Caol Loch Aillse agus an Gearasdan.
said late Tuesday the Agus 6 hydroelectric power plant in Lanao del Sur was operating normally again and generating 116 megawatts of electricity following the completion earlier in the day of repair work on its dam's leaking blow-off pipe.
Chuir mi da chraobh darach di-sathurn' a chaidh, no da fhiuran mas e sin a facal ceart airson craobhan a tha cho beag agus nach eil iad cail ach a' toiseachadh a' fas.
BIDH gaire a' tighinn gum aodann nuair a chluinneas mi ainm Mhartainn Luther agus mar a chuir e tarrag air doras eaglais Wittenberg bho chionn 500 bliadhna air ais.
is able to restore operations of the Agus 6 and Agus 7 hydroelectric power plants.