veld

(redirected from velds)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to velds: Downs, llanos, Puszta, Prairies
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for veld

elevated open grassland in southern Africa

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Ms Int Velds appointment ensures ongoing corporate knowledge that will benefit the CSIRO board.
Ms Int Velds appointment as the CSIRO Board Deputy Chairperson commenced on 14 April 2016.
In "kleurveldskilderkuns" word die doek as eindelose visuele veld beskou en 'n byna fisiese appel word deur middel van formaat en kleurgebruik op die kyker gemaak.
Andersyds is die opheffing van sentrale fokus te sien in die inhoudelike, soos by implikasie poetikaal op die voorgrond gestel word in die gedig "Over de gehele oppervlakte een veld, het is tijd om thuis te komen", wat resoneer met die bundel se omslagontwerp--die voorblad is seeblou en die letters strek tot aan die bo- en sykante van die bladsy, waardeur die totale veld geaktiveer word.
Ek kon so goed identifiseer met kaalvoet in die veld Ioop, 'n eerste kyk oor die visier van 'n Henri Martini, die vrees van diertjies in 'n veldbrand en, uiteraard, Fanie se tweespalt-kalwerliefde.