parch


Also found in: Dictionary, Legal.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for parch

to make or become free of moisture

Synonyms for parch

cause to wither or parch from exposure to heat

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Yno hefyd roedd lluniau o dad a mam yng nghyfraith Edward Morgan, y Parch Richard Humphreys a'i wraig Ann, un gan Hugh Hughes a dreuliodd gyfnod yn Y Bermo.
Diolch yn arbennig i'r parch Gerwyn Roberts, nid yn unig am ei wasanaeth ar ddiwrnod yr angladd, ond am ei ymweliadau cyson e a Nansi tra yn yr Ysbyty ac yn ystod y cyfnod cyn hynny, ynghyd ea'r Parch Eryl Lloyd Davies ac R.
If the moisture content of the kernels is too high, they won't parch properly.
Yn ddiweddar bues yn ol yn Lerpwl yn aros, a mynd i gapel Waterloo (Five Lamps) a hefyd i Heathfield Rd, lle mae'r Parch D Ben Rees.
Mae ail gyfres Parch yn cyfuno chwerthin a chrio, hiwmor ac eironi ac mae wedi ei hysgrifennu gan yr awdures doreithiog, Fflur Dafydd.
Yn ystod ail gyfres Parch cawn ein harwain ar hyd taith dywyll i orffennol Sioned a Gethin, pennod wrth bennod cawn glywed ambell gyfrinach ganddynt.
Mae actio yn Parch wedi dysgu llawer i mi, a dw i'n mwynhau.
Wanda Opalinska Yn Parch mae cymeriad Wanda, Oksana hefyd yn dysgu Cymraeg, a hynny er mwyn ennill edmygedd teulu ei chariad, Elfed.
TRANSL888 it: The second series of Parch returns to S4C tomorrow and, according to Carys Eleri who portrays the main character Myfanwy, life has transformed dramatically for the confused, under pressure clergy.
lIFE has changed dramatically for the Rev Myfanwy Elfed, according to Carys Eleri who portrays the main character in the popular series Parch, that returns to S4C for a second run, "Myfanwy's life feels disjointed," says Carys, who's originally from Tumble in the Gwendraeth Valley but now lives in Cardiff.
MAE cyfres ddrama boblogaidd S4C, Parch, yn cyrraedd uchafbwynt dramatig nos yfory wrth i'r cymeriadau geisio delio a sgil effeithiau'r noson dyngedfennol a welwyd ym mhennod yr wythnos diwethaf.
CAFODD cantin o gyllyll a ffyrc arian a roddwyd yn anrheg priodas i'r Parch John Williams Brynsiencyn yn 1899, ei werthu mewn ocsiwn am PS3,900.
BYDD cyfres ddrama newydd Parch yn parhau nos yfory, lle bydd ficer y plwyf Myfanwy Elfed yn dal i gadw ei chyflwr ar ei hymennydd yn gyfrinach oddi wrth ei ffrindiau a'i theulu.
Diddorol bob amser yw edrych ar darddiad enwau llefydd ac wrth wneud ychydig o waith ymchwil ychwanegol ar Garn Boduan dyma bori ychydig drwy hen lyfr, sydd yn lled werthfawr (chwi ddarllenwyr Y Casglwr) o'r enw 'Archaeologia Lleynensis sef Hynafiaethau Penaf Lleyn' gan y Parch J Daniel (Rhabanian) 1892.
MI fydd anrheg a gyflwynwyd i'r Parch John Williams Brynsiencyn ar achlysur ei briodas yn mynd ar werth mewn arwerthiant yr wythnos nesaf.