nevus flammeus


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to nevus flammeus: nevus simplex, nevus vasculosus
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for nevus flammeus

a flat birthmark varying from pink to purple

Related Words

References in periodicals archive ?
Nail involvement and nevus flammeus were observed in 36.
Olgularin yas, cinsiyet, hastalik baslangic yasi, hastalik suresi, alopesi tipi ve baslangic yeri, tirnak bulgulari, nevus flammeus varligi, aile oykusu, otoimmun hastaligi, tetikleyici faktorleri, eslik eden dermatoz veya sistemik hastalik varligi, tam kan sayimi, biyokimya ve tiroid fonksiyon testleri, AA tedavileri ve takip eden yillardaki seyirlerine ait bilgiler degerlendirildi.
Yapilan calismalarda siddetli ve kronik AA olgularinda, nevus flammeus birlikteliginin daha sik gozlendigi ifade edilmistir (4,16).
Selektif fototermoliz mekanizmasi ile cevredeki dokuya zarar vermeden selektif vaskuler hasara neden olan bu lazer sistemi nevus flammeus, telenjiektazi ve hemanjiom gibi vaskuler lezyonlara ek olarak verruka ve keloid gibi damarsal komponenti olan degisik lezyonlarda da kullanilmaktadir (16,17).