lipidaemia


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to lipidaemia: lipemia, lipedema, hyperlipidemia, dyslipidemia
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for lipidaemia