keratinize


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for keratinize

convert into keratin

become horny and impregnated with keratin

References in periodicals archive ?
Gelisimsel koristoma olan dermoid kistler, sac folikulu, ter bezi gibi dermal olusumlar iceren, keratinize epidermis ile cevrelenmis benign kitlelerdir.
Folikullerdeki keratinize hucrelerin yapiminda ve yapiskan- liklarinda da bir degisiklik vardir ve bu yapisik hucrelerin sebumla birlesmesi sonucu aknenin temel elemani olan komedonlar olusur (2-4).
Tirnak matriksi oblik bir aksi takip ederek keratinize olur; dolayisiyla proksimal matriks, tirnak plaginin dorsal yuzunu, distal matriks ise tirnak plaginin ventral yuzunu olusturur (1-4).