het


Also found in: Dictionary, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for het

made warm or hot ('het' is a dialectal variant of 'heated')

Related Words

References in periodicals archive ?
Toch zal het vaak ten kleinste hoeveelheid zes maanden nadat je bent geweest gelooft niet in staat om weer aan het werk voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en te schoppen te nemen.
Als u werkt op een plaats waar er meer risico om gekwetst of hard gewond, kan het nodig zijn om meer te betalen voor uw verzekering.
De Kock se wandade het dus in die skaduwees te midde van die alledaagse samelewing se doen en late plaasgevind.
Sy ware potensiaal het gou na sy huisdokterjare te voorskyn gekom en hy het kliniese assistent in neurologie geword.
Dat het onderzoek een nieuwe klap betekent voor het al wankele imago van de Wereldvoetbalfederatie wil Michel D'Hooghe niet horen.
En hierin was hy vir ons almal altyd 'n voorbeeld, iemand wat die gebed om gemoedskalmte dikwels aangehaal en altyd uitgeleef het,'n Israeliet sonder bedrog, 'n werklik goeie mens.
Mr Baggott had previously backed the HET chief staying until the end of the year, but Policing Board members insisted Mr Cox and director of military operations Paul Johnston should be shown the door be the end of this month.
Hierdie tale vorm die nie-Nederlandse taalstroom wat ook aan die basis van Afrikaans le, daardie 'kontak tussen Nederlands en Afrika' wat Afrikaans 'medebepaal' het (Du Plessis 1994:123).
Bij het schrijven van dit analytisch opgezette Algemeen Overzicht konden de bij het brede onderzoek opgedane bevindingen maar gedeeltelijk worden verwerkt.
The HET has been in Oshkosh's defense family since 1992.
Het krachtige doordringende karakter van de moderne wetenschap en technologie heeft de algemene opvatting doen ontstaan dat verdere hoofdontdekkingen in principe alleen gemaakt kunnen worden door grote onderzoeksgroepen die gesubsidieerd worden door de overheid of het bedrijfsleven en die de beschikking hebben over uitzonderlijk dure instrumentatie en geassisteerd worden door hordes ondersteunend personeel.
Ons was leter elmel huiwerig om te gaan jag, maar die boer het gepraat en 'n boerseun het ook maar enderster bloed.
HET noted that the hydrogen energy station is scheduled for opening in the fall of 2005.
Het "paradoxisme" (een officiele Nederlandse term moet nog worden uitgevonden), is een avantgardistische beweging in de literatuur, de kunst, de filosofie en de wetenschap die is gebaseerd op het excessief gebruik van antithesen, antinomieen, contradicties, en paradoxen in de creaties.