genus Thermopsis


Also found in: Dictionary.
  • noun

Synonyms for genus Thermopsis

genus of American and Asiatic showy rhizomatous herbs: bush peas