genus Kalmia


Also found in: Dictionary.
  • noun

Words related to genus Kalmia

erect evergreen shrubs: mountain laurel