genus Gasterophilus


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to genus Gasterophilus: Hypoderma bovis, Gasterophilus haemorrhoidalis, Deer botfly
  • noun

Synonyms for genus Gasterophilus

type genus of the Gasterophilidae: horse botflies