geld


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for geld

Synonyms for geld

to render incapable of reproducing sexually

Synonyms for geld

cut off the testicles (of male animals such as horses)

References in periodicals archive ?
Sarah verduidelik die rede vir die metode waarop die vroue werk: "Dit beteken dat geld vir nuwe projekte uit die gesamentlike projek kom.
Die geld is in 'n trust geplaas ten einde dit vir toekomsprojekte aan te wend, sowel as vir die voortbestaan van buidige projekte.
Geld of's rock star-turned-philanthropist father was informed of the wedding plans just before the short ceremony took place.
A spokesman for Geld of said her father gave the unionhis blessing despite not being able to walk his daughter down the aisle.
The Rev Steven Fabretti, who performed the 15-minute ceremony, said Geld of and Drummey looked "very happy together".