gelatinize

(redirected from gelate)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to gelate: gelato, gelatin
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for gelatinize

to change or be changed from a liquid into a soft, semisolid, or solid mass

Synonyms for gelatinize

coat with gelatin

Related Words

become gelatinous or change into a jelly

convert into gelatinous form or jelly

References in periodicals archive ?
Sommige herwin hoop en betekenis; ander bly slegs maar gelate te midde van soveel verdriet.
Deon Meyer het op dieselfde grondslag verder gegaan met die uitbou van merkwaardige karakters soos sy blanke Afrikaanse speurders Matt Joubert en Bennie Griesel (Feniks, Infanta) wie se probleme met die oorgang saamvloei met persoonlike probleme asook met die ewe verwikkelde, deur sy makkers in die steek gelate struggle-held obela Mpayipheli (Infanta).
Oral skemer die mens se onbeholpe antwoord hierop deur: die magteloosheid teenoor tyd; die "sierlik[e] verset / teen die groot vergaan" ("Lentekoms", 43); maar, ter nuansering, ook die gelate aanvaarding dat niks stand hou nie.
ek staan op 'n moerse rots langs die see by Paternoster die see slat slingers in die lug liggroen skuim onverskrokke kyk ek elke donnerse brander in sy gut voor hy breek die rots sidder onder my sole my bo-beenspiere bult my bekken smyt die aangeleerde gelate knak uit haar uit se moer ek is rots ek is klip ek is duin helder sing my tiete 'n koperklepgeluid my hande pak 'n Moordbaai en Bekbaai my arms skeur ekstaties bo my kop: ek is ek is die here hoor my 'n vry fokken vrou
Hy kan nie die ongeregtigheid van sy dood maar laat begaan nie, hy kan dit nie gelate aanvaar nie.
Sy vertel op gelate toon hoe die politieke oproer van die sewentig- en tagtigerjare haar gesin geraak het en bring mens onder die indruk van die broosheid van lewe in daardie turbulente tye.