tuckahoe

(redirected from fu ling)
Also found in: Dictionary, Medical.
Related to fu ling: gan cao, bai zhu, Bo He, mu dan pi, Bai Shao
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for tuckahoe

perennial herb of the eastern United States having arrowhead-shaped leaves and an elongate pointed spathe and green berries

References in periodicals archive ?
Yin Yang Huo (Herba Epimedii) Xian Mao (Rhizoma Curculiginis) Fu Zi (Radix Lateralis Praeparata Aconiti) Xiang Fu (Rhizoma Cyperi) Shan Zhu Yu (Fructus Corni) Tu Si Zi (Semen Cuscutae) Shan Yao (Radix Dioscoreae) Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 15g each Du Zhong (Cortex Eucommiae) Lu Jiao Pian (Cornu Parvum Cervi), 10g each Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae) Fu Ling (Poria) Yi Mu Cao (Herba Leonuri) Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae), 20g each
Chai Hu (Radix Bupleuri) Zhi Qiao (Fructus Aurantii) Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) Bai Shao (Radix Alba Paeoniae) Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) Ci Ji Li (Fructus Tribuli) Yin Yang Huo (Herba Epimedii) Tu Si Zi (semen Cuscutae) Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli) Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori), 15g each Fu Ling (Poria) Mai Ya (Fructus Germinatus Hordei) Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhoizae), 20g each Yu Jin (Tuber Curcumae), 10g
Bai Zhu, Fu Ling, and mix-fried Can Cao fortify the spleen and boost the qi, thus promoting the source of the engenderment and transformation of essence and blood within the kidneys.
5g, Huang Qi (Radix Astragali), 12g, and increase Dang Shen to 15g, Fu Ling Pi 15g, and calcined Mu Li to 60g.
If there was yin vacuity and fire effulgence, Bai Zhu, Huang Qi, and Fu Ling were removed, and 15 grams each of Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi), Bie jia (Carapax Trionycis), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), and Sheng Di Huang (uncooked Radix Rehmanniae) were added.