felly


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for felly

rim (or part of the rim) into which spokes are inserted

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Iawn, felly mi wnes fy ymchwil ac archebu cwrs 5 diwrnod mewn ysgol dysgu Sbaeneg yn Santa Cruz, Tenerife.
Felly mae o'n ein hannog i blannu chydig o flodau gwyllt neu adael i ran o'r ardd dyfu'n fwy naturiol.
Felly mynnwch reoli'ch dyfodol heddiw a logio ymlaen i www.
Nathon ni benderfynu cymryd rhan yn Priodas Pum Mil achos ein bod ni newydd brynu ty newydd sbon ac felly methu fforddio'r gost o briodi.
Beth oedd y drefn felly - sut fod llwyth Celtaidd wedi cael llonydd i fyw mewn Bryngaer a hynny mor agos i brif ganolfan y Rhufeiniaid yn y Gogledd-orllewin ?
Felly, wrth lusgo fy hun yn ol at y gwaith sgwennu, dwi ddim yn credu fod unrhyw addunedau perthnasol rhywsut.
Cyn hir, mi fydd yna ffin drethi rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig ac un ffactor amlwg ydi fod llawer o bobol yn symud i Gymru ar ol gorffen gyrfa - maen nhw felly yn talu treth incwm ar gyflog yn un lle ac yn defnyddio adnoddau a chodi budd-daliadau mewn lle arall.
Bu i ni werthu pob tocyn o flaen llaw eleni, felly byddai archebu'r tocynnau yma yn lladd dau dderyn, drwy sicrhau mynediad i Sesiwn Fawr ym mis Gorffennaf yn ogystal a chynnig anrheg wreiddiol.
Ychwanega Elin: "Mae Buddug eisiau mynd i drafeilio ac mae hi wastad wedi bod eisiau mynd i Seland Newydd, felly fuasai'r arian yn ei helpu hi i fynd.
Felly mi wnes i gysylltu efo hi'n gofyn fyddai ganddi awydd dod draw i gael sgwrs efo ni.
Ac felly aeth cannoedd mewn bocsys i siopau elusennau yng Nghaerfyrddin.
Rhyfedd felly oedd gorfod dweud wrth bawb "peidiwch a choelio popeth da chi'n ddarllen yn y papurau".
Felly, efallai eu bod nhw wedi troi eu cefnau arnom ni yn barod oherwydd yr holl wynt a glaw gawsom ni ddiwedd Awst a dechrau Medi.
Mewn sefyllfa ddelfrydol lle mae'r chwyn yn uwch na'r borfa, mae'r cyfarpar yn cael ei osod ar lefel lle mae'n anelu at frwsio'r chwyn yn unig, ac felly dim ond yn lladd yr hyn mae'n cyffwrdd a hynny hyd at y gwreiddiau.
Ond fe fyddai'n brofiad, ac roedd gen i Lleucu yn gwmni a do'n i'm wedi ei gweld hi ers sbel, felly iawn, cytunais.