faze

(redirected from fazes)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for faze

to cause (a person) to be self-consciously distressed

Synonyms for faze

References in periodicals archive ?
ReikUminiai PodPiai: stroboskopinis osciloskopas, fazes triukUmas, amplitudes triukUmas, hibridinis laiko kanalas, atsitiktinis strobavimas, rekonstrukcijos metodas pagal harmonini virpesi.
2013), stroboskopinio osciloskopo iprasto laiko kanalo matavimo neapibrePties Ualtiniai yra triju tipu: imciu fazes triukUmas, viso matuojamo signalo iraUo dreifas laike ir netiesiniai iUkreipiai.
Bevielio ryUio siustuve-imtuve kaip daPnio sintezatorius daPniausiai yra naudojama fazes derinimo kilpa FDK (angl.
Klasikine FDK sudaro penki pagrindiniai komponentai: fazes detektorius (FD), kruvio pompa (KP), Pemuju daPniu filtras (ADF), itampa valdomas generatorius (IVG) ir daPnio daliklis (/N).
susisteminti ir apibendrinti mokslineje literaturoje analizuojama ekonominiu ciklu samprata, apzvelgti ekonomikos ciklo fazes, nustatyti ciklo svyravimo priezastis;
2009) mano, kad ekonominis ciklas--tai ekonominiai svyravimai nuo pakilimo iki nuosmukio fazes.
p] = 0) bangu fazes koeficientai beveik nesikeicia, kintant temperaturai.
Taigi galima giroelektriniu p-GaAs bangolaidziu parametrus keisti temperatura T ir bandyti kurti valdomus mikrobangu fazes keitiklius.
Klasikine fazes derinimo kilpa yra sudaryta is fazes detektoriaus (FD), kruvio pompos (KP), zemuju dazniu kilpos filtro (KF), itampa valdomo generatoriaus (IVG) ir daznio daliklio is koeficiento N (2 pav.
Fazes detektorius aptinka fazes skirtuma tarp atraminio signalo [F.
He's different than most kids,'' Hilton said, ``nothing fazes him.
It seems like nothing fazes him,'' Angels reliever Ben Weber said.
0]--elektromagnetines bangos fazes koeficientas vakuume; [theta]--itampu tarp gretimu meandro laidininku faziu skirtumas; L = W + S - meandro laidininku isdestymo zingsnis; [c.
Not even playing the post, where she often gives several inches and pounds to her opponent, fazes Braxton.