do

(redirected from doeth)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to doeth: doth
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
 • all
 • verb
 • noun
 • phrase

Synonyms for do

behave

Synonyms

 • behave
 • act
 • conduct yourself
 • deport yourself
 • bear yourself
 • acquit yourself

make

work as

Synonyms

 • work as
 • be employed at
 • earn a living at
 • have as an occupation
 • have as a profession

be adequate

Synonyms

study

Synonyms

travel at

Synonyms

visit

Synonyms

do for something or someone

do someone out of something

Synonyms

 • cheat out of
 • deprive of
 • rob of
 • dispossess of
 • con out of
 • swindle out of
 • trick out of
 • diddle out of
 • prevent from having or gaining

do something up: fasten

do something up: refurbish

do without something or someone

Synonyms

Synonyms for do

to begin and carry through to completion

to carry out the functions, requirements, or terms of

to conduct oneself in a specified way

to progress or perform adequately, especially in difficult circumstances

to produce on the stage

to prepare (food) for eating by the use of heat

Synonyms

to journey over (a specified distance)

Synonyms

to meet a need or requirement

to spend or complete (time), as a prison term

Synonyms

to get money or something else from by deceitful trickery

do for: to work and care for

Synonyms

do in: to make extremely tired

do in: to take the life of (a person or persons) unlawfully

do up: to cover and tie (something), as with paper and string

Synonyms

a large or important social gathering

Synonyms for do

an uproarious party

Synonyms

Related Words

the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization

Synonyms

Related Words

doctor's degree in osteopathy

engage in

Synonyms

proceed or get along

carry out or practice

create or design, often in a certain way

Synonyms

Related Words

spend time in prison or in a labor camp

Synonyms

Related Words

carry on or function

Synonyms

arrange attractively

travel or traverse (a distance)

References in periodicals archive ?
21-22); and to create such insurrection within the king's body that he is no longer able to regulate himself: 'For sorrow soe | doeth boile within my brest, and stilles the brine | out of these flowing eyes, that [.
The Gospel according to Matthew Robinson, EastEnders executive producer, is: "When thou doeth thine scripts, let not a storyline pass thee by.
Steve Wearne "Y peth pwysig yw bod gan y cyhoedd yr wybodaeth i'w helpu i wneud dewisiadau doeth am ble i fwyta neu brynu bwyd.
Mae dydd Sul yn tueddu i fod yn ddiwrnod mynd a'r hogia allan am dro felly yn sicr y peth doeth fyddai peidio gaddo ond mynegi fy mod yn ddiolchgar am y gwahoddiad.
Achos rydych chi''''n greadur doeth iawn os ydych chi.
A rhaid gofyn ai doeth oedd ailddarlledu'r rhaglen foreol am 8pm - ry'n ni i gyd yn cofio faint barodd ailddarllediadau Heno ar S4C
Mae'n amlwg ar y funud fod y Cyfryngau Cymraeg wedi penderfynu mynd allan at y gymuned, mae yna rhywun wedi sylweddoli fod cyn lleied yn gwrando a gwylio mai doeth fyddai mynd allan at y bobl.
Tybed ydi o'n beth doeth i'r cyhoedd fynd i chwilio am olion y dyfrgi, creadur gwyllt, ffyrnig iawn ydyw, a gallai ymosod ar blant neu gi neu oedolyn hefyd.
Mae hanes yn frith o driawdau enwog - y tri gwr doeth, y tri thenor, y tri mochyn bach.
Mae bob amser yn beth doeth i atgoffa ein hunain am ddulliau ymarferol o arbed arian.
Gweithred hynod o symbolaidd ydoedd ac un doeth iawn hefyd wrth iddo esbonio ei wneud er mwyn estyn llaw gyda'r Unoliaethwyr.
Beth bynnag yw fy safbwynt bersonol am Glyndwer does dim dwywaith fod hwn yn ddewis da a doeth fel rhaglen ar gyfer Gweyl Ddewi.
Wrth adael Llyfrgell y Wyddgrug, oedais wrth y cerflun o Daniel Owen, a sylwi ar y dyfyniad, "Nid i'r doeth a'r deallus yr ysgrifennais, ond i'r dyn cyffredin.
Cafwyd 18 ymateb digon difyr i'r stori eisoes, a falle mai dyma'r lle i longyfarch y sianel am ymateb mor gyflym a doeth i chwalfa'r rhaglen honno.
Mae gan Cadno rai awgrymiadau ynglyen e sut i wario'r arian, ond does gan Sioned ddim mymryn o ddiddordeb yn ei chynghorion doeth.