chaw

(redirected from chaws)
Also found in: Dictionary, Acronyms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • verb
  • noun

Synonyms for chaw

to bite and grind with the teeth

Synonyms for chaw

a wad of something chewable as tobacco

Related Words

chew without swallowing

References in periodicals archive ?
Dyma i chi rai ohonyn nhw: Aleliwia, bara a chaws, bara can y gog, bara can y gwcw, bara'r gog, blodau'r Drindod, bwyd y gwcw, clychau'r tylwyth teg, suran deirdalen, suran y gog, suryon y coet, suranen godog a thriagl tair dalen.
Os amy math gorau o 'gynnyrch cartref', fel cig eidion ac oen lleol, neu selsig a chig mochyn, wedi eu halltu ychydig filltiroedd i lawr y ffordd, tatws newydd, bresych, moron a chaws gorau'r ardal, yna, mae'r Farchnad Ffermwyr yn Glasfryn - a phob un o farchnadoedd ffermwyr eraill sydd yng nghefn gwlad Cymru - yno i'n diwallu.
Pysgod ffres o'r cei yn Aberaeron, hufen i bendigedig yn y tye bwyta drws nesa, mafon o stad Llanerchaeron, ml lleol, llysiau a chaws organig o'r siop fferm, ac w eyau ffres a chig o'r fferm lle roeddan ni'n aros.
Aros funud" meddai'r amaethwr, a daeth yn ol ymmhen ychydig gyda bara chaws wedi ei lapio mewn papur a the yn y tun.
Di-olwg oedd swyddfa gyfyng Golwg, er bod blas ar jips a chaws y popty oddi tanom.
Os dach chi'n un am salad caws gafr cynnes, dyna'r lle i fynd - ac am wystrys hefyd - a chaws glas arallfydol mewn pestri filo - ac eog efo saws garlleg a mango.
Roedd y beirdd a'r llenorion yn mynd yno i yfed cwrw cartre a bwyta bara a chaws ac i gyfansoddi (to compose) barddoniaeth (poetry).
Ar y fwydlen bydd Pei StEc a Chwrw, Ffiled o Gig Eidion a Chaws wedi'i Fygu a Maelgi (Monkfish) gyda Chig Moch wedi'i Fygu.
Wnaethon ni logi beiciau a chaws on ni lawer o hwyl wrth deithio o gwmpas.
Yn ol Cledwyn Jones: ``Ni welsai Cymru ddim byd tebyg i'r rhain erioed o'r blaen,a chaws ant dderbyniad brwdfrydig gan athrawon a phlant.
Hefyd yn y rhaglen byddwn yn clywed amy cwmniau cynnyrch llaeth a fu'n llwyddiannus yng Nghymru dros y blynyddoedd gan gynnwys Hufenfa De Arfon,Llaeth y Llan yn Sir Ddinbych a Chaws Cenarth.
Ar y fwydlen y bydd eog wedi ei rostio ar wely o salad cynnes, a ffiled o gig eidion gorau mewn saws a wneir o wisgi a chaws o Gymru.