byname


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for byname

a familiar name for a person (often a shortened version of a person's given name)

References in periodicals archive ?
Female occupational bynames ending in "ster" (Webster, for example) therefore began to be used for both sexes interchangeably as well.
Dictee avoids this multiplying of oppressive structures through its attention to the divergent syntax and semantics of second language practices, by writing for the "byword, byname, ghostword, phantomnation" (140).
whose byname was Zidu, was a native of Gaocheng, Bohai commandery.
Die kinderhuisinwoners kompenseer egter hiervoor deur die wye verskeidenheid byname, soms baie gevat (maar meermale ook wreed eerlik), wat aan kinders gegee word, soos Pizzaface (vir 'n akneegesig), Killer, Puck, Bart (na aanleiding van Bart Simpson--p.
We might go on to gloss this, remembering Laozi 25, (5) as: silence is the ming [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], the personal name, while sound is the zi [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], the byname.
Thismummy, although unknown byname, must have come from an elite family.
Die meeste verhale in die bundel begin met die stelling van 'n lewenswaarheid wat in die loop daarvan bevestig, ondermyn of gewysig word, of gee 'n verduideliking van die wyse waarop die hoofkarakter(s)--waaronder Outie Doudruppeltjie, Tewie Mar-'nbietjie, Klaas Basies, Makka Retief, Nieklaas Koppie, Sprinkaan O'erholster, Trydie Middeltoon, Duiker Engelbrecht en Okso de Lange--aan hul byname gekom het.
The service throughoutwas attentive and our friendlywaiter introduced himself byname, announcing hewould be "looking afterus tonight".