arteriola


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to arteriola: arteriofibrosis
  • noun

Synonyms for arteriola

one of the small thin-walled arteries that end in capillaries

References in periodicals archive ?
Gans (1979) constatou que, entre os quelonios, as arterias renais de Crysemys e Chelydra penetram no rim centro-dorsalmente, como vasos interlobulares, e arteriolas menores seguem internamente pelos glomerulos capilares.