aposelene


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to aposelene: periselene, perijove, apojove
  • noun

Synonyms for aposelene

apoapsis in orbit around the moon