apolune


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to apolune: perilune
  • noun

Synonyms for apolune

apoapsis in orbit around the moon