Tegu


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Tegu

a city in southeastern South Korea

References in periodicals archive ?
Taielikult puudusid Viltinas kalaluud, kuigi luumaterjal oli uldiselt hasti sailinud, viidates seega sellele, et kalasadamaga ilmselt tegu ei olnud.
Rain is also likely at major life crises of Thunder people (although not, I was told, when Tegu children are born).
98) Kuna altar asus Olevistes, mis oli Skandinaavia puhakute austamise peamine keskpunkt Tallinnas ja see kuulus Suurgildile, kes edendas ka Puha Olavi kultust, tundub usutavam, et tegu voiks olla Orkney Puha Magnusega.
They gaped at the black and white tegu as it rested in Alan Carlson's arms or sat on a youngster's head.
DESIGN-LED, BESPOKE DIGITAL INNOVATION AND DEVELOPMENT COMPANY RE-LAUNCHES WITH MARQUEE GLOBAL CLIENT PORTFOLIO INCLUDING: THE WEATHER CHANNEL, AMERICAN EXPRESS, AVON, COACH, AND PENGUIN BOOKS ALONG WITH VENTURE PARTNERS YOGASMOGA, TEGU TOYS, UNDROPPABLE AND PIOL DRESS.
22) Kui tegu pole suulise parimuse vaatevalja jaava ajaga, tuleb kasutada ajaloolaste-arheoloogide rekonstrueeritud teadmisi minevikust.
Oletades asulakoha paiknemist kusagil hilisema maa-alune kalmistu laheduses joe pool, on tegu maastikulise vastandamisega, kus surnud esivanemad olid korgel klindiserval, elavad aga eemal madalal alal.
Tundub siiski, et ka laabiumi kulumine on minimaalne ja tegu on originaalkujuga.
Tegu oli pigem ideoloogilise muraga, sest nii tanavatele ules seatud reproduktoritest kui kodus alles jaanud Philipsi raadiost kostis pidevalt jutt kulakluse kui klassi likvideerimisest.
Loomulikult oli juba hilja: kui punavaelastele kohale joudis, kellega tegu, olid nad koik vangistatud.
14, 2011 /PRNewswire-USNewswire/ -- A large, non-native lizard called the black and white tegu has become established in Florida.
Tegu on Laanemaa arheoloogiliselt ja osteoloogiliselt labi uuritud kalmetest suurimaga, toenaoliselt uldse koige suurema osteoloogiliselt labi uuritud rauaaegse kalmega Eestis.