Saame


Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Saame

a member of an indigenous nomadic people living in northern Scandinavia and herding reindeer

the language of nomadic Lapps in northern Scandinavia and the Kola Peninsula

Related Words

References in periodicals archive ?
Praegu saame lugeda veidike linnaarheoloogia ajaloost (Novgorod uhes, Luubek kahes artiklis), natuke viimaste aastate uurimistulemuste uldistustest (Turku ja Naantali, Viiburi, Luneburg) ning kirjut valikut erinevatest teemadest (naiteks Riia ja Novgorodi kontaktid, Breemeni ning Hamburgi sadam, Riia raekoda, dendrokronoloogia, kilpkonnsoled jm), millest mone puhul tekib kusimus, kas artikkel on ikka oiges kohas avaldatud.
critica de Otto Saame, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1967, pp.
Pakistan should take a lead in establishing SAAME (South Asian Association of Medical Editors).
Nende pohjal saame raakida vahemalt viiest omavahel seotud pohjusest: auditooriumi ignoreerimine, puudulik tookeskkond ja tehnika, ajakirjanike infopuudus, ideoloogilis-poliitilised piirangud ning probleemid kaadriga.
Juhul kui traadi tootlemisel tekkivaid pingeid loomutamisega ei vabastata, saame mingil hetkel pika parltraadi asemel hulga pisikesi traadijuppe.
During the meeting it was agreed that member countries of SAAME would offer complimentary local hospitality (local transport, boarding and lodging) to delegates form SAARC countries during the conferences organized in their respective countries.
Nuud saame juurde ju uut verd, uusi inimesi ja see peaks olukorrad moneski tegema kergemaks.
Oluline on margata parimuse ja maastiku suhete uldisi tagamaid ning struktuure, mida aluseks vottes saame luua oma konstruktsioonid kunagi elanud inimese tajutud maailmast ja ka inimesest endast.
Maidla II kalmet kasutanud statsionaarse populatsiooni keskmiseks suuruseks saame sel juhul 8,3 inimest, mis vastaks uhele liht- voi laiendatud perele.
Arvestades neid jalgi, mille kaigus on maha jaanud esemed, ehitatud kalmestruktuurid, pandud kalmesse surnu ja tema panused ning surnukehadega voi kremeeritud jaanustega uhel voi teisel moel kaitutud, saame hakata tegema oletusi selle kohta, millised olid rituaalid, millest jaid maha sellised jaljed.
Uldistavalt saame oelda, et eesti diasporaa on kujunenud kahe suurema, praeguseks loppenud ja uhe veel kiimasoleva viljarindelaine kiigus.