Sonchus

(redirected from Puha)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Sonchus

References in periodicals archive ?
Nimelt liitub Oleviste koorile, kus asus peaaltar, kooriumbriskaik, mille idapoolseimat volvikut (mis jaab peaaltari volviku taha) kaunistab nelinurkne polukroomne paiskivi, millel on kujutatud Puha Olavit (joon 1, 2).
Elizabeth, kes soovis Puha Vaimu kirikusse maetud saada, parandas hobeesemeid ja -ehteid Jumalaema kujudele neljas puhakojas (sh Nigulistes neljale erinevale Maarja kujule), lisaks annetas ta Nigulistele 33-margase kapitali, mille intressid pidid katma tema iga-aastase malestamise vigiilide ning hingemissadega.
14) Roivastatud Kristuse figuur Puha Martini katedraalis Luccas on Veronika rati korval uheks olulisimaks kultuspildiks, sest legendi kohaselt on krutsifiksil Jumala Poja puha pale.
Kuigi kirjeldatud haigussumptoomid ei anna voimalust haiguste tapseks klassifitseerimiseks, voib suure toenaosusega oletada, et levinud oli ka tungalteramurgistus ehk puha Antoniuse tuli.
juulil Altzelle tsistertslaste kloostrile valja antud uriku tunnistajate seas, kus teda on nimetatud Puha risti teenriks ja Pforte mungaks.
Contract notice: Waste transport in puhas oy~s operating area.
iva 'grain', mesi 'honey', mosk-(ma) 'to wash', mtiu-(ma) 'to sell', nimi 'name', os-(t-ma) 'to buy', puhas 'clear, tidy', punu-(ma) 'to braid, to plait', pura 'icicle-like thing', sool 'salt', solg 'brooch', veda-(ma) 'to draw', vii-(ma) 'to take, to lead', vili 'grain'.
2) Vesi on siin puhas ja sinine-sinine water is here pure and blue blue 'Here the water is pure and blue-blue' (FICT)
Regional waste companies (Jtekukko Oy, Kainuu Joint Municipal Authority Ekokymppi waste management, Metssairila Oy, Oy Puhas, Frog Kangas Oy, Upper Savo Waste Management Ltd) requesting bids along with the pick-up and disposal of hazardous waste.
Waste Companies (Jtekukko Oy, Oy Puhas, Metssairila Ltd, Kainuu Federation of Municipalities waste management Ekokymppi, Upper Savo Waste Management and the Savonlinna Regional Waste Management) tendering the shipment of waste transportation ekovoimalaitokseen.
Halbu hugeenilisi elutingimusi, mille tottu meredessant pataljonisse kuuluwad roodud elama on sunnitud ja mille tottu kulgehakkawad haigused kergesti laiali woiwad laguneda, pealegi nuud, kus plekiline soetobi sagedasti ette tuleb, pean oma kohuseks Teid paluma, selleks sammusi astuda, et meremeeste komandod oma alalise elukohta saaksid saadetud ehk vahemalt neile wiibimata puhas pesu, riided ja korralik korter antud.
The customer magazine provide guidance in cooperation with Puhas Ltd, JEntekukko Ltd, MetsEnsairila Ltd and YlEn-Savo Waste Management Corporation.
aastal Leningradis sundinud naine, kes oli oma saksa juurte tottu sunnitud kodulinnast lahkuma: sattudes esmalt Rakverre, sai ta aru, et see on kull ilus vaike puhas linnake, ent temal ei ole seal midagi teha.
Located in Joensuu Kontiosuo waste center area of the tasks of transport and engineering work, as well as other Puhas Ltd~s partner municipalities of the tasks of transport and supply of machine work.