Outer Hebrides

(redirected from Na h-Eileanan an Iar)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Outer Hebrides

a 130-mile long archipelago to the northwest of Scotland

References in periodicals archive ?
Contract Notice: public bus services in na h-Eileanan an Iar (the Outer Hebrides) Scotland, United Kingdom.
S e beannachd agus mallachd a th' ann an turasachd, mar a tha na h-Eileanan an Iar gus ionnsachadh.
Contract Award Notice: This requirement relates to one or more of the Comhairle~s school, stage and integrated bus transport services throughout na h-Eileanan an Iar (Outer Hebrides) Scotland.
THA an t-seirbheis adhair dhan na h-Eileanan an Iar aig ire 's nach gabh earbsa a chur innte, agus tha thide ann rannsachadh oifigeil a dheanamh air a' chuis.
In 2004, he returned to Barra to teach, and the following year was elected MP for Na h-Eileanan an Iar (Western Isles).
Contract Award Notice: The Comhairle require the supply and delivery of a range of groceries and provisions to its schools, other educational establishments, care homes and care establishments throughout Na h-Eileanan an Iar (the Western Isles).
Ach bha ceanglaichean domhainn aige ris a' Ghaidhealtachd - ri Port-righ, far an deach e dhan sgoil aig deireadh nan samhraidhean fada agus far an robh taigh aige ri taobh na traghad, agus ris na h-Eileanan an Iar, as an tainig teaghlach a mhathar.
Tha gu leor dhe na muilneangaoithe ionadail seo air nochdadh anns na h-Eileanan an Iar, ged nach eil sgeul air na tuathanasan-gaoithe mora ris an robh duil.
Mar a shaoileadh tu aig am cugallach dhan eaconamaidh, cha d'fhuair ach 158 taigh anns na h-Eileanan an Iar taic anns na tri bliadhna a chaidh seachad.
TRANSLATION ON PAGE 38 Fad bhliadhnaichean a-nis tha iad air a bhith a' bruidhinn mu dheidhinn a' bheairteis a bheir cumhachd ath-nuadhachail dha na h-Eileanan an Iar.
Gun greas iad orra le sin ann na h-Eileanan an Iar.
Tha aon dhiubh a' fosgladh a-nis anns na h-Eileanan an Iar, far a bheil gearraidhean ann an sochairean soisealta a' toirt buaidh air teaghlaichean, mar a tha iad sa h-uile aite.
Angus Brendan MacNeil MP, SNP, Na h-Eileanan an Iar Constituency
Angus MacNeil SNP Na h-Eileanan An Iar Overpaid council tax Repayment recommended: pounds 133.