coloured

(redirected from Kleurlinge)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Kleurlinge: coloured, Cape Coloureds
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for coloured

having color or a certain color

favoring one person or side over another

(used of color) artificially produced

having skin rich in melanin pigments

References in periodicals archive ?
Marnus pas dus sy pa se woorde dat kleurlinge en swartes mense is toe in hierdie konteks.
Die implisiete outeur dui egter op moontlike alternatiewe narratiewe: blankes het kleurlinge gemartel en die blankes het dit geweet, net soos Duitsers die Jode gemartel het en die Duitsers dit geweet het.
Gertie word geleer dat kleurlinge ongesond (51), vuil (51, 88), dom (112) en verraderlik (94) is.
Tog is Doris (51) se beskrywing van kleurlinge rassisties wanneer sy aan Gertie verduidelik waarom kleurlinge nie meer in die bioskoop kom nie, want hulle het tering.
Kleurlinge in Suid-Afrika (en die wereldoor bekend as coloreds, mestizos, mulattoes, ens.
In beide die Verenigde State van Amerika en Suid-Afrika word daar na Kleurlinge verwys as "coconuts"--bruin van buite en wit (Westers) van binne, dit insluitend met betrekking tot taal.
Deur deeglike navorsing en diepe besinning, bespreek Adhikari die marginaliteit van die Kleurlinge en die verwarring en teenstrydighede wat hul identiteit omgeef--asook die produkte daarvan, en die persepsies van en werklikhede oor die Kleurling-gemeenskap.
Uit die essensialistiese skool volg die assimilasie- / ontwikkelingsimperatief--dat Kleurlinge geneties en kultureel na aan Europeers sou wees en as sulks sou kon vorder tot die hoogste vlak van Westerse kultuur en dat hulle dan kultureel en sosiaal in daardie samelewing opgeneem (geassimileer) sou moes word.
Maar, helaas, in die konteks van die rasteoriee van die laat-19de en vroeg-20ste eeue is hierdie vroee Kleurlinge vanwee hul hibriditeit en rassevermenging verwerp en gemarginaliseer.
Te midde hierdie konteks van sosiale Darwinisme en wetenskaplike rassisme (byvoorbeeld die eugenics movement) is die Kleurlinge noodwendig nie tegemoet gekom nie.
n Mens moet in gedagte hou dat alhoewel Abdullah Abdurahman van die African People's Organisation (APO) die belange van die Kleurlinge vooropgestel het, soos Adhikari tereg uitwys, het hy hom vir die regte van alle Suid-Afrikaners beywer.
Dit is egter net die Kleurlinge wat met die pen gestraf word.
Hierdie posisie lei logies daartoe dat sosiale integrasie op grond van 'n gemeenskaplike kultuur noodwendig vir Kleurlinge wenslik en aantreklik moes wees en was.
Hulle wys verfrissend op die vloeibaarheid van Kleurling-identiteit, en dat dit geskep en herskep is met Kleurlinge as die hoofagente.
64) Baie Kleurlinge kan hul herkoms wetenskaplik tot 'n Europeer en of Asiaat en of Afrikaan naspeur, en hulle konstrueer juis hul identiteit op grond van hierdie genetiese en kulturele feite.