Yahweh

(redirected from Jahve)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Jahve: Jahveh, Iaoue
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Yahweh

a name for the God of the Old Testament as transliterated from the Hebrew consonants YHVH

References in periodicals archive ?
Teooriale gnoosise juudi paritolust on esitatud ka palju vastuvaiteid: 1) gnoosis ei ole juutlusest tuletatav, kuna gnoosise ja juutluse alusprintsiibid on teineteisega teravas vastuolus: juutluse range monoteism ja maailma (st loodut) jaatav hoiak on vastuolus gnostilise dualismi ja antikosmilise hoiakuga (192); 2) juudi paritoluga aines on gnoosises pohjalikult umber toodeldud ja omandanud mife ainult uue, vaid kohati lausa vastupidise tahenduse, kui tal on juutluses: Looja-Jumalast on saanud kuri demiurg, pattulangusest positiivne ondsussundmus jne (193); 3) gnostilises kirjanduses esineb tugev antijuutlik hoiak: Jahve on kuri jumalus, juutluse seitse peainglit on demoniseeritud, juute juhitakse kurjade kosmiliste joudude poolt jne.
Para el hebraismo, la caridad es uno de los mas importantes, si no el mas importante, de los mandamientos de la ley de Jahve.
D'abord, le narratif et donc la peinture de toutes les horreurs humaines de l'histoire, apres tout nous sommes assassins comme les Philistins, et puis [il y a] la narration de rapporter les hauts faits de Jahve, et les recits evangeliques.
Riflessioni letterario-storico-esegetiche sull'inno cristologico>>, en Ephemerides Carmeliticae, 39 (1978) 3-42; IDEM, <<Cristo Geso Signore servo di JAHVE o giusto abbassato-esaltato?