Impressionism

(redirected from Impressionisme)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Impressionism

a school of late 19th century French painters who pictured appearances by strokes of unmixed colors to give the impression of reflected light

References in periodicals archive ?
Louw voorafgegaan het, is die impressionisme of sensitivisme (Opperman, s.
Die impressionisme, as 'n ekstreme ontwikkeling van die strewe na realisme in die tweede helfte van die 19de eeu in Europa, het die subjektiwiteit van die werklikheidswaarneming deur die sintuie van die indiwidu gevier (Jonckheere, 1988:256-257).
Waar die veranderlike lig die kreatiewe beginsel van die skildermedium (verf) in die impressionisme was, was die medium vir die sensitivistiese digter die beweeglike werkwoord en die stemmingsryke adjektief.