Gulo


Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Gulo: gulp
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Gulo

References in periodicals archive ?
Sison sige'g daldal, umuwi ka dito aron barilan tayong dalawa para tapos na itong gulo.
Palagay ko kailangan talaga ang education para walang gulo," he said explaining how having educated Filipino citizens shall result to a peaceful nation since one will be knowledgeable enough to follow the law and to fear commit unlawful actions.
We exclude the second alternative hypothesis because the two potential predators of arctic fox cubs in Borgefjell, the golden eagle Aquila chrysaetos and the wolverine Gulo gulo (Frafjord et al.
The impact of predators such as brown bear (Ursus arctos), wolf (Canis lupus), and skunk bear (wolverine, Gulo gulo) should also not be ignored.
As the popular Buklod song goes: 'Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, 'di matatapos itong gulo.
Mount Gulo which is located in Latian Complex can be the possible roosting site of such raptors.
I feel that even if there's gulo outside my world, at the end of the day you have this home, and not everybody gets this solid home," she said.
Nick Palumbo and Tomas Gulo have spent the last couple of months as members of the cast of "Design Squad," the WGBH show that has eight teenagers competing in engineering and design challenges in a reality show environment.
Kahit nasa ibang bansa ka pa, o nasa kalagitnaan ng hirap, basta't sama-sama kayo sa problema, sa saya, sa gulo, basta't nandun sila sa tabi mo, sila 'yung home ko.
Kung merong gulo doon, nakikialam ba tayo sa kanilang politika?
Isipin ninyo na lang: 'Pag di naipasa ang BBL, ipagpapatuloy lang natin ang siklo ng hidwaan; tuloy lang na malulugmok ang mga kapatid natin sa gulo at kahirapan; at patutunayan lang natin ang mga pagkukulang ng ARMM, kung saan kahit isa lang ang maling mailagay sa puwesto ay apektado na ang kinabukasan ng lahat.
If you want, gusto ninyo ng gulo, marami man akong pulis,' he said in a speech in Pili, Camarines Sur.
ang gulo gulo na nga ng buhay ko makikisama pa ako," explained Ai Ai.
Predation by wolves, Canis lupus, on wolverines, Gulo gulo, and an American marten, Martes americana, in Alaska.
Idiin ko lang po: Itong si Tambako na lider diumano raw ng Justice for Islamic Movement, ay humiwalay sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters para lalong maghasik ng gulo, at di na nga po hinayaan ng PNP na makaporma pa ang bago niyang itinatag na grupo.