Glasgow

(redirected from Glaschu)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Glasgow

largest city in Scotland

Related Words

References in periodicals archive ?
Chuir e nam chuimhne sgeulachd a Glaschu aig am a' Chogaidh Mhoir.
S e cuis naire a th' ann gu robh dithis air an tilgeil a-mach a tagsaidh ann an Glaschu ri linn 's gu robh iad a' comhradh ri cheile ann an Gaeilge na h-Eireann.
S e ciall gu math farsaing a th' ann nuair a choimheadas tu ri clar-ama Celtic Connections ann an Glaschu gach bliadhna.
Suil Eile Beatha chabhagach - check-in ann an taigh-osta spaideil ann an Glaschu.
translation on page 38 GHABH mi pairt ann an Cuairt Baidhsagal a' Chlo Hearaich ann an Glaschu, agus abair spors.