Giambattista Marini


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
  • noun

Synonyms for Giambattista Marini

Italian poet (1569-1625)