Orange River

(redirected from Gariep)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Orange River

a river in South Africa that flows generally westward to the Atlantic Ocean

References in periodicals archive ?
Gariep Dam is currently having a difficulty due to the malfunctioning of the current flow meters at the dam as the meters have become absolute and do not give the correct indication of the releases of water.
Wanneer Philida en Labyn in die verbygaan op pad na die Gariep by die opstal op Houd-den-Bek aandoen om vir Cecilia van der Merwe die tyding te bring dat Ontong dood is (295-6), word die verlede se gebeure met betrekking tot slawerny word as't ware afgesluit terwyl vryheid duidelik in die vooruitsig le.
And there was an incongruous sighting that made me laugh at the hotel in which we stayed near the Gariep Dam.
Members of the media are invited to a hand-over ceremony of an aquaculture project in Gariep by the Chinese Embassy in South Africa to the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF).
Teen die einde van die roman beklemtoon Philida die idee dat eksistensie op kontinuiteit berus en betekenis nie op 'n spesifieke tyd of plek te vind is nie: "Dis die wat ek al meer dink, en al meer glo: wat ek soek, wat ons saam op hierdie helse lang pad kom soek het, was nooit 'n plek of 'n landstreek of 'n rivier nie: Gariep is maar die naam wat ons leer gee het aan die rivier in onse binneste.
Die omslag van Krog se bundel raam dit doelbewus in tussen twee riviere--die Gariep en die Niger.
A series of large contracts, including the pounds 10 million conversion of the Gariep diamond mining vessel, have helped the firm boost turnover from pounds 21 million in 2001 to pounds 38 million last year.
In hierdie persoonlike gedig vertel hy dat sy pa vir hom langs die Gariep 'n "ideale plek" gevind het waar hy met die honde kan wandel en saam met Lorca se pa sy vingers berekend oor die toppe van suikerbeetlote kan sprei.
The Kopanong Local Municipality has nine towns situated in its municipal area of jurisdiction, these being Trompsburg (Municipal Head Office), Gariep Dam, Springfontein, Bethulie, Philippolis, Jagersfontein, Fauresmith, Edenburg and Reddersburg.
The Gariep - owned by De Beers Marine - was cut in half and lengthened by 12m at the A&P Tyne yard in Hebburn.
This stakeholders engagement coincided with the launch of Tourism Month also taking place at the Gariep Dam.
A&P Tyne, which announced it was close to taking on 100 new staff at the same time as axing some posts, finished the conversion of the mv Gariep for De Beers Marine of South Africa almost three months early.
Their visit will include tours to Gariep Dam and hydropower station, The Boegoeberg WUA and Kakamas hydro-scheme.