Orange River

(redirected from Gariep)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Orange River

a river in South Africa that flows generally westward to the Atlantic Ocean

References in periodicals archive ?
Wanneer Philida en Labyn in die verbygaan op pad na die Gariep by die opstal op Houd-den-Bek aandoen om vir Cecilia van der Merwe die tyding te bring dat Ontong dood is (295-6), word die verlede se gebeure met betrekking tot slawerny word as't ware afgesluit terwyl vryheid duidelik in die vooruitsig le.
And there was an incongruous sighting that made me laugh at the hotel in which we stayed near the Gariep Dam.
Work is also progressing on the design development of two existing De Beers vessels the Gariep and Debmar Atlantic.
The yard cut and lengthened the Gariep, turning it into a diamond mining ship.
In one section of the Vaal and Gariep River basins Fock & Fock (1989: 143) found that only 5% of the representational engraved images were anthropomorphic.
The Department of Water and Sanitation is projecting to construct a R2bn pipeline from the Gariep Dam to the Mangaung Municipality in the Free State as the county is facing a drought and conditions of huge water scarcity.
Teen die einde van die roman beklemtoon Philida die idee dat eksistensie op kontinuiteit berus en betekenis nie op 'n spesifieke tyd of plek te vind is nie: "Dis die wat ek al meer dink, en al meer glo: wat ek soek, wat ons saam op hierdie helse lang pad kom soek het, was nooit 'n plek of 'n landstreek of 'n rivier nie: Gariep is maar die naam wat ons leer gee het aan die rivier in onse binneste.