ganja

(redirected from Gandja)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for ganja

a strong-smelling plant from whose dried leaves a number of euphoriant and hallucinogenic drugs are prepared

References in periodicals archive ?
Manga te gandja iimaliwa yaantu, ondu uvu wala moshipala kwa ti "kwepa", nda dhengwa nale, nda gu.
Monena ndjika, Qathula oha tseyitha uukwatya we wo HIV no ha gandja uuyelele kuyakwawo shinasha nombuto, esimano lyokwiikonakonitha nokukala nombuto momukalo omwaanawa.
Mupya munene ina taambwa; ihe hamolwaasho itaa vulu okugwanitha po iilonga mbika, ihe omumbisofi okwa dhimbulula nkene shi na oshilonga opo Kuku Selma a ka longe osikola mokati koshigwana ta zi maandjawo muuwa no ta gandja oshiholelwa kutya aawa nayo ohaya vulu okulongwa etaa longo iilonga yopaithano ngaashi aantu yalwe.
Oshina ombiliha unene okukeelela ombuto yoHIV yaa taandele noku uhala to gandja epango kuunona wo tau si komukithi gwoAids.
Li gandja kukuume koye omwiinekelwa ngoka te ke li gandja konima yeso lyoye; nenge