Scottish Gaelic

(redirected from Gaidhlig)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Gaidhlig: Scots Gaelic
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Scottish Gaelic

the Gaelic of Scotland

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Chan eil uimhir cumhachd no cor aig boireannach 's a th' aig fireannaich, ann an Gaidhlig no Beurla.
Rannsachadh na Gaidhlig 5: Fifth Scottish Gaelic Research Conference is also a collection of conference papers.
Tha sin fhein a' sealltainn a' bheag-thuigse a th' ann air an t-seanal Gaidhlig.
But Allan Campbell, chief executive of Comunn Na Gaidhlig - the Gaelic development agency - said it would have been better if the language had been used by someone younger.
Suil Eile 'S e misneachd an fhaireachdainn bu mhotha a bh' anns an t-seomar aig Duaisean na Gaidhlig, agus gu h-araid anns an oraid eibhinn aig Iain MacAonghais, am fear litreachais cliuiteach a bha air ainmeachadh mar Shar Ghaidheal na bliadhna.
The award followed an announcement of an additional Au50,000 in funding from the Scottish Government to BErd na Gaidhlig to support growth in Gaelic medium education.
The event, hosted by Lorraine Kelly, had the support of highprofile sponsors including: Bord Na Gaidhlig, Clydesdale Bank, Event Consultants Scotland, Highland Spring, MCL, Radisson SAS Hotel Glasgow, Redpath, Royal Mail, Scottish & Newcastle, Standard Life, The Business, VisitScotland and Whyte & Mackay.
Tha Blas na Gaidhlig air a h-uili Fidhleir [The Scottish Accent in the Fiddle].
Gaelic development agency Comunn na Gaidhlig wanted the question added to April's census forms to find out the number of Gaelic speakers left.
Contract Notice: In order to fulfil its functions bilingually as the national body responsible for promoting and supporting the development of Gaelic, BErd na Gaidhlig requires translations support.
Contract Notice: The output BErd na Gaidhlig seeks is:1) an assessment of the success of National Gaelic Language Plan 2012|2017: Growth & Improvement (www.
The event, to be hosted by Sally Gray, is run by the Scottish Daily Newspaper Society and is supported by sponsors including Bank of Scotland, Radisson SAS Hotels & Resorts, Bord na Gaidhlig and the Gaelic Media Service, Scottish & Newcastle, VisitScotland, Sound & Vision, Scottish Widows, Royal Mail and Citigate SMARTS.
Sin pairt dhen teachdaireachd laidir aig Uisdean MacIllinnein, neo Hugh Dan mar a dh'aithnicheas moran againn e, anns an oraid aige a' ceasnachadh co tha riochdachach coimhearsnachd na Gaidhlig.
The event, to be hosted by Sally Gray, is run by the Scottish Daily Newspaper Society and supported by sponsors including Bank of Scotland, Radisson SAS Hotels & Resorts, Bord na Gaidhlig and the Gaelic Media Service, Scottish& Newcastle, VisitScotland, Sound & Vision, Scottish Widows, Royal Mail and Citigate SMARTS.