Plovdiv

(redirected from Filibe)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Plovdiv

an ancient city in southern Bulgaria

References in periodicals archive ?
Ilerleyen donemlerde Anadolu'da ve Rumeli'de yapilan fetihler sonucunda Edirne, Gelibolu, Serez, Vardar Yenicesi, Uskup, Manastir, Filibe, Selanik, Belgrat, Prizren, Pristine, Kastamonu, Konya, Kutahya, Amasya, Bagdat, Erzurum ve Kayseri gibi sehirlere siyasi otoritenin gelmesiyle bu yerlesim alanlari birer kultur merkezi haline gelmistir (ISEN 1997:79).