phenobarbital

(redirected from Fenobarbital)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to Fenobarbital: diazepam, phenobarbital
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for phenobarbital

a long-acting barbiturate used as a sedative

References in periodicals archive ?
Olguya 1 ay once komplike febril konvulziyon tanisi konularak fenobarbital tedavisi (5 mg/kg/gun) baslanilmisti.
Epileptik nobet riski ve fenobarbital yoksunluk belirtileri goz onunde bulundurularak diazepam 15 mg/gun tedavisi eklendi.
Karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, rifampisin ve sari kantaron (St John's Wort) gibi CYP3A4 indukleyici maddeler sildenafil duzeylerinde anlamli bir azalmaya neden olabilir.
Bebegin hemen agiz yolu acik tutuldu, uygun pozisyon verildi agiz ici aspire edildi, 4 lt/dak'dan oksijen verildi ve hemen damar yolu acilarak sivi takildi ve 10 mg/kg'dan yukleme fenobarbital uygulandi ve bebegin konvulziyonu durduruldu.
Hastanin uzun suren hickiriklari dikkat cekiciydi, myoklonik konvulziyonlari mevcuttu, fenobarbital (20mg/kg) ve fenitoin (20mg/kg) tedavisi ile kontrol altina alinamadi, midazolam infuzyonu (0,06mg/kg/saat) baslandi.
Warfarin, fenobarbital ve siklosporin ile etkilesir (7,9).
Antikonvulzan tedavide birinci secenek olarak fenobarbital (yukleme: 20 mg/kg IV, 10-15 dakikada, gerektiginde 5 mg/kg ek doz, en fazla 40 mg/kg; idame: 5 mg/kg/gun 12 saat arayla 2 dozda, PO), ikinci secenek olarak fenitoin (yukleme: 20 mg/kg IV, yarim saatte, gerektiginde 10 mg/kg ek doz; idame: 5 mg/kg/gun, 12 saat arayla 2 dozda, IV), ucuncu secenek olarak midazo-lam (yukleme: 0,15 mg/kg, idame: 0,01-0,06 mg/kg/saat enfuzyon) tedavileri kullanildi Midazolam enfuzyonuna ragmen nobeti kontrol altina alinamayan olgulara rivotril (0,01-0,03 mg/kg/gun en fazla 0,2 mg/kg, PO) baslandi.