February

(redirected from Februarie)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for February

References in periodicals archive ?
Although Meyer's Griessel and Browns Februarie work within the system, both occasionally stray outside the system in order to serve the cause of justice or what they perceive to be the cause of justice.
In the month of Februarie, the king holding a sumptuous feast at Westminster, many of the soldiors that were newlie come from Brest preased into the hall .
6 Regulasie 387 van 15 Februarie 1985 "Reels wat die Handelinge of Versuime, ten opsigte waarvan die Raad tugstappe kan doen, uiteensit", is in die eenheid beskikbaar.
Toe die brosjure in Februarie vanjaar deur die Eerste Minister, Hage Geingob, bekend gestel is, bet hy gese 'n nuwe kultuur moet by Namibiers posvat, waar almal kinders en moeders as 'n prioriteit beskou ten opsigte van erfenis.
Enkele voorbeelde: op geen manier kon kommandant Senekal teen Februarie 1902 nog 'n walaer gehad het nie--want daar was nie meer genoeg waens op kommando nie; daar word verkeerdelik voorgestel dat generaal Jan Smuts meer as een maal die Kaapkolonie binnegeval het; daar was nie in die latere fase van die oorlog vuurhoutjies beskikbaar vir Gert Smal om te kou nie; lord Milner was nie 'n "Cambridge boy" nie--hy was op Oxford; die Britse nagtelike aanvalle het nie eers in November 1901 begin nie, maar reeds in Mei 1901.
In Februarie 2004, toe Christene vir die jaarlikse gebedsbyeenskoms vir Afrika in die Nuweland-rugbystadion buite Kaapstad byeengekom het, is 'n eietydse weergawe van die Ons(e) Vader, wat politieke ondertone bevat het, (3) gebid.
Stuur 'n voorstel (500 woorde) en 'n kort CV teen 28 Februarie aan: Prof.
Eind Februarie 2006 roep hy finaal halt na die soveelste embolisme tydens 'n kliniek by Kalafong.
Vergelyk die inskrywing by 10 Februarie 1837: "Carolus het die more uitgery om patats te gaan grawe op die doringrug.
18) STC 57/1994, 27 februarie 1994, FJ 3, BJC 155, p.
Ongepubliseerde lesing gehou op 22 Februarie 2008 by Felix Meritis, Amsterdam.
n Onbekende verteller, wie se identiteit doelbewus tot naby die einde van die roman verswyg word, vertel die verhaal van hoe die Algerynse stad, Oran, rofweg vanaf April een onbekende jaar tot Februarie die volgende jaar deur 'n pesepidemie leef.
Info-Prim Neo, "Transnistria va avea premier", Vocea Basarabiei, 19 februarie 2011, http://www.
Met Lang reis na Ithaka, sy vierde digbundel, vier Van Niekerk sy tagtigste geboorteherdenking (op 22 Februarie 2009).