Eucalyptusd eugenioides


Also found in: Dictionary.
Related to Eucalyptusd eugenioides: white stringybark, Yellow Stringybark
  • noun

Synonyms for Eucalyptusd eugenioides

stringybark having white wood