Epimetheus

(redirected from Epimetheos)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
  • noun

Words related to Epimetheus

(Greek mythology) brother of Prometheus