Epacris obtusifolia


Also found in: Dictionary.
  • noun

Synonyms for Epacris obtusifolia

small erect shrub of Australia and Tasmania with fragrant ivory flowers