Edinburgh

(redirected from Dun Eideann)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Edinburgh

the capital of Scotland

Related Words

References in periodicals archive ?
Cumar a chuirm sna Lus-Gharraidhean Rioghail an seo ann an Dun Eideann agus theid urrum a chur air feadhainn is nan euchdan a thaobh cleachdadh agus ardachadh a'chanain.
S e tha a dhith ach run poilitigeach, ann an Dun Eideann agus Lunnainn, an sgeama a phutadh air adhart ann an cabhaig.