German language

(redirected from Duits)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.
Related to Duits: suits
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for German language

References in periodicals archive ?
In her response to the article, Gill (2007: 72-75), who is in large measure sympathetic to the argument put forward by Duits and van Zoonen, expresses concern that coercive power and the pliability of young (and older) women, is being overlooked in their analysis of girls and fashion.
Hij chte het contemporine Duits, n lles wt er gebeurd ws, niet meer geschikt om "poetisch" te zijn en zg f vn het streven "mooi" te schrijven.
Die toergids se spreekbeurt is egter te lank, terwyl die deurlopende afwisseling van Frans, Duits en Engels nie werklik 'n doel dien nie.
Department Afrikaans & Nederlands, Duits & Frans, Universiteit van die Vrystaat
Mann" is wel die Duits vir man, dus manspersoon, maar op grond van die klankvorm impliseer dit ook die Duitse voornaamwoord, "man", dus die Afrikaanse "'n mens"--die mens in die algemeen.
In addition, the open-innovation framework has highlighted how networks are critical duits for the exchange of knowledge, ideas, and resources among the different actors involved in the innovation process.
Om jouself hiervan te vergewis is dit net nodig om te kyk na die hoeveelheid tegniese terme wat hy deur die boek in Frans, Duits of Latyn aanhaal sonder om dit te vertaal, of om die verwysings na filosowe te tel waarin hy aanneem dat sy leser 'n bepaalde vertroudheid met hulle werk het.
DP As ek nou vir jou die geskiedenis van Duits en Hubert du Plessis vertel, dan is dit 'n droewige geskiedenis.
allaeys - duits depot i & ii - running a soil remediation
Hoewel die briefroman sy oorsprong reeds so vroeg as die 15de eeu het en as gesofistikeerde literere vorm in die agtiende eeu sterk na vore getree het met beroemde voorbeelde deur onder andere Samuel Richardson in Engels, Jean-Jacques Rousseau in Frans en Johann Wolfgang von Goethe in Duits, herinner die aanslag in Meulenhof se mense eerder aan twee populere briefromans wat in die vroee twintigste eeu in Engels verskyn het, Daddy-Long-Legs (1912) van die Amerikaanse skryfster, Jean Webster (waarvan 'n Afrikaanse vertaling deur W.
Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans
van Coller is hoof van die Departement Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.
van Coller is "uitstaande professor" en hoof van die Departement Afrikaans en Nederlands, Frans en Duits aan die Vrystaatse Universiteit.