German language

(redirected from Duits)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.
Related to Duits: suits
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for German language

References in periodicals archive ?
In her response to the article, Gill (2007: 72-75), who is in large measure sympathetic to the argument put forward by Duits and van Zoonen, expresses concern that coercive power and the pliability of young (and older) women, is being overlooked in their analysis of girls and fashion.
point fort: une panoplie de marques haut de gamme prAaAaAeA@sentes dans plusieu pays: Kitchen Aid marque de petit AaAaAeA@lectromAaAaAeA@nager qui lui perme diversifier sa ligne de pro- duits, Bauknecht marque allemande d'AaAaAeA@lectromAaAaAeA@n avec une prAaAaAeA@sence de plus de 90 ans, rachetAaAaAeA@e en totalitAaAaAeA@ par Whi en 1991.
Hij chte het contemporine Duits, n lles wt er gebeurd ws, niet meer geschikt om "poetisch" te zijn en zg f vn het streven "mooi" te schrijven.
Afrikaans en Nederlands, Duits & Frans, Universiteit van die Vrystaat)
Die toergids se spreekbeurt is egter te lank, terwyl die deurlopende afwisseling van Frans, Duits en Engels nie werklik 'n doel dien nie.
Die leser volg die skrander, maer dogtertjie se wedervarings en grootwordproses van vier jaar deur Pole as Gretz, wat nie mag se dat sy Duits is en haar ouma Joods was nie, haar afskeid van Jakob in Kiel om gekeur te word vir die groep Duitse wesies op pad na SuidAfrika as Gretl (of Gretchen, soos hy haar noem), haar mondigwording as Grietjie Neethling, "Christendogter, Afrikanerdogter--en trots daarop" (p.
Hy is besonder populer op die Europese vasteland en afgesien van Engels is sy boeke in Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Tjeggies, Boelgaars, Roemeens, Slowaaks, Deens en Noors vertaal (www.
DP As ek nou vir jou die geskiedenis van Duits en Hubert du Plessis vertel, dan is dit 'n droewige geskiedenis.
In 'n bundel wat in aile ander opsigte so keurig en fyn versorg is, van woordkeuse tot tipografie en die sprekende buiteblad, is dit jammer dat die teks plek-plek ontsier word deur grammatikafoute wat die teksversorger laat deurglip het wanneer uit die Duits aangehaal word (en die onnoukeurigheid is verreweg nie beperk tot Aucamp se bundel nie, maar kom m.
Departement Afrikaans & Nededands, Duits & Frans Universiteit van die Vrystaat
Rilke se Duineser Elegien is simboliese poesie, dig en heg gekomponeer, een van die moeilik verstaanbaarste werke in Duits vanwee die ongewone sintaktiese, grammatikale en werkwoordkonstruksies, waaghalsige nuutskeppings en metaforiek, ontoeganklike, ambivalente simbole en gedagtegange wat onbekende oorlewerings en betrekkings aansny: 'n vervreemdende taal van uiterstes, tipies van die ekspressionisme.
In addition, the open-innovation framework has highlighted how networks are critical duits for the exchange of knowledge, ideas, and resources among the different actors involved in the innovation process.