dude

(redirected from Dood)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Idioms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for dude

an informal form of address for a man

Synonyms

Related Words

a man who is much concerned with his dress and appearance

References in periodicals archive ?
Drie gedigte met die oorkoepelende titel, "die kondem" (178-9) handel oor 'n veroordeelde (kondem is 'n verafrikaansing van "condemned") en word in die eerste gedig verwys na die gevangene wat droom, terwyl in die derde gedig gefokus word op "die veroordeelde" wat sy laaste dae deurbring deur die Bybel ("die Boek") te bestudeer en hom gereed maak vir die dood.
Rabelais se sisteem van voorstellings word gekarakteriseer deur die kombinasie van dood en gelag (Bakhtin 1984: 176).
Online banking eliminates the staidness of traditional banks and increases psychological comfort for the underserved through the knowledge that their funds are immediately available, says Dood.
Wanneer sy na haar Ouma se dood die kis erf, rus die verantwoordelikheid oto dit op te pas, swaar op Mien.
In Dood's Big Adventure, players use their uDraw GameTablet in exciting ways, including personalizing their own "Dood" avatar and many of the game's backgrounds, then helping Dood through an incredible journey by solving drawing-related challenges.
almal gaan op die ou end dood / al is daar nie 'n ons nie / gaan hy waar ek gaan / en waar jy ek.
Hierdie gebeure is oorwegend intens persoonlik: die agteruitgang en dood van geliefdes, klein persoonlike rituele waardeur hierdie verliese verwerk of herdenk (probeer) word, die swaarkry en teespoed van andere wat (via die media) die eie bestaan binnedring.
Vanaf 1985 tot en met sy dood werk hy as privaat praktiserende dermatoloog by Panorama Mediclinic.
And that's where I gan when I'm tired and in need of some grub because I'm a tad Hank (Aunty Dood taught me the last one.
On their part, Al Houthi rebels, said in a statement sent through emails, that Saudi air strikes and artillery bombardment continued on Friday and yesterday in Al Husama, Jebel Dukhan and Jebel Al Dood.
45) en die naderende dood met sy "tolman / by die slagboomgrens" (p.
Andrew Murray, Neil James, Shaun Dood (2) and David Rowe were on target.
En hoewel sy poesie deur sommige as baie "intellektueel" beskou word, dat hy as 'n "poet's poet" beskryf word, is daar weinig gewone poesielesers wat nie diep geroer word deur byvoorbeeld sy gedigte oor sy vrou se dood nie.
Die dood figureer, myns insiens, op twee maniere in hierdie bundel.
Ben praktiseer in Klerksdorp as privaat radioloog vanaf 1963 tot 1989, waarna hy aftree en verhuis na Kokanje by Nylstroom waar hy tot en met sy dood woon.