dim sum

(redirected from Dianxin)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to dim sum

References in periodicals archive ?
Zhongguo Dianxin Ye de Jingzheng Geju Bei Dapo [The Competitive Structure Is Broken in China's Telecom Industry], HUAXIA JINGWEI WANG [HUAXIA JlNGWEI Net] (last updated Apr.
See Huliangwang Jiaohuan Zhongxin Jiesuan Banfa [The Method to Calculate Fees for Broadband Internet Interconnection], GONGYE HE XlNXI HUA Bu DIANXIN Guanli Ju [Telecom Mgmt.
89) Zhongguo Dianxin Weihe Zaoyu Fanlongduan Diaocha [Why Was China Telecom Subject to Antitrust Investigation], JlNGJI CANKAO Bao [ECON.
See Gongxin Bu Wang Tietong Quxiao Du Dianxin Liantong Jubao, Guangdian Zongju Chen Ying Cecha [The Ministry of Industry and Information Technology Hopes that China Railcom Withdraws Its Complaint About China Telecom and China Unicom, the State Administration for Radio, Film and Television Asks for Thorough Investigation], XINLANG CAIJING [SINA FIN.
ZTE, Agere Systems, Alcatel, Amoi, Amoisonic, ATM Mobilis, Beijing Hi-Tech Wealth, Bird, Capitel, Changcheng Industrial, ChangfeiChina Mobile, China Telecom, China Unicom, Cypress, Eastcom, Ericsson, Flextronics, Guangyu Industrial, Haier, Hebei Youdian Qicai, Hisense, Huawei, Hunan Nantian, Intel, Jilin Youdian Qicai, Kang Quan, Kasapa Telecom, Konka, Lanser, Lenovo, LG, Lide, Lishan Microelectronics, Microsoft, Ministry of Aerospace Industry, Ministry of Information Industry, Mobicom, Motorola, NDCL, Nokia, Portugal Telecom, Qualcomm, Rui De, Samsung, Shaanxi Dianxin, Shanghai Xingfei, SK Telecom, Skylink, TCL, TI, Topssion, UTStarcom, Vivo, VPT, Worldtel, Yunxing, Zhongxing Semiconductor, Zhongxing Telecommunications, Zhongxing -Weixian Telecommunications Equipment, ZTE Kangxun