Deuteromycota


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Deuteromycota: Zygomycota
  • noun

Synonyms for Deuteromycota