Darfur

(redirected from Darfor)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Darfor: translate
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Darfur

an impoverished region of western Sudan

References in periodicals archive ?
Darfor ar det mindre relevant med exakt tidtagning pa sekundniva, da manga faktorer avgor, beroende pa vilken typ av aktivitet som forekommer och vem som utfor dem.
Darfor bor Sten (dar) inte dar langre therefore lives Sten (there) not there anymore
Darfor ger mig Tutanchamons hemska forbannelse therefore gives me Tutankhamen's terrible curse ingen ro no peace 'Therefore Tutankhamen's terrible curse gives me no peace.
For att gora korrekt bedomning, behover darfor sjukskoterskor vara uppmarksammade pa information som inte utryckts verbalt, som till exempel hosta.
Mot bakgrund av Travelbees teori om kommunikationen som central for omvardnaden blir det darfor intressant att studera samtal via tredje part.
17) Yes I do know it's bad for my Visst, jag vet att det inte ar health as a matter of fact, bra for min halsa; det ar darfor that's why I like it.
Foraldrarna kan darfor behova utveckla egna strategier for att kunna minska sin egen stress och tillfredsstalla egna behov, kanslor och intressen (5,6).
Darfor menar vi att vara resultat tyder pa att forvaring av overtackt steril dukning i ett rum med full operationsventilation upp till 15 timmar kan vara patientsakert men att det kravs fler och storre undersokningar for att sakerstalla detta.
Det finns en risk vid teoristyrd analys att viktiga perspektiv inte ryms i uppsatta kategorier/subkategorier och darfor inte inkluderas i analysen (13) eller att teorin blir alltfor styrande.