Cymry


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cymry

a native or resident of Wales

References in periodicals archive ?
Yn y gyfres, byddwn yn datgelu gwybodaeth am achau genetig eiconau Cymreig go iawn wrth ddilyn stori ryfeddol y Cymry, pwy ydym ni ac o ble y daethom.
Yn Llanelli dim ond rhyw chwarter sy'n siarad Cymraeg erbyn hyn ond mae bron i 70% ohonyn nhw yn mynnu mai Cymry yn unig ydyn nhw - nid Prydeinwyr ond Cymry," meddai Beti.
BWRIADWN fel Cymry Lerpwl trwy gyfrwng Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi gynnal gwyl Mimosa fel rhan o ddathliadau pwysig a hynny o Nos Wener Mai 29 i bnawn Sul, 31 Mai 2015.
Dyma gyfle i chwerthin ychydig arnom ni ein hunain fel Cymry, gyda gemau fel ceisio bathu gair newydd a dwli'r treigliadau.
Ydan ni fel Cymry Cymraeg yn rhy gyndyn i dynnu mewn-fudwyr i mewn i'n bywyd cymdeithasol?
MAE'R rhan fwyaf ohonom ni'r Cymry yn dathlu Dydd Gwyl Dewi mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.
Byddwn yn edrych 'nol dros rai o'r uchafbwyntiau sy'n cynnwys y Cymry fu'n serennu yng Ngemau'r Gymanwlad, canrif ers genedigaeth Dylan Thomas, ac yn dathlu pen-blwydd Pobol y Cwm yn 40 a chyfres Sion a Sian yn 50.
Cym (S4C, 10pm) Gemau hwyliog i ddathlu Cymru a'r Cymry mewn ffordd amgen wrth i chwech o wynebau cyfarwydd ffurfio dau dim i gystadlu am y gorau.
GOOD VOICE Members of the Cor Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd who sing in Welsh - just like the Cor Caerdydd.
MEWN cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain, y newyddiadurwr Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain.
NOS Lun y Pasg, bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014 a gynhaliwyd yn Neuadd Frenhinol Albert.
25pm bydd S4C yn ffarwelio 'r flwyddyn mewn steil gydag uchafbwyntiau Gweyl Corau Meibion Cymry Llundain 2010 yn y rhaglen Mil o Leisiau 2010.
Anfonwyd y Seren yn rhad ac am ddim i''r Cymry a wasanaethai yn y Lluodd Arfog ac estynnai''r darllenwyr o Ogledd Affrica a''r Dwyrain Canol i lawr mor bell a Sudan.
Ddechrau'r ganrif yma, roedd tri chwarter y Cymry yn dal i ddweud eu bod nhw'n Gristnogion," meddai Gwion, sy'n wreiddiol o Rydaman, ond sydd erbyn hyn yn byw yn y Felinheli.
Oherwydd y ffaith mai ni yn y gogledd fydd yn cynrychioli Cymru gyfan ar Sul y Cofio eleni, y gobaith sydd gen i ydi llenwi''r capel gyda chantorion o fri, er mwyn creu rhaglen byth gofiadwy i dalu teyrnged o ddifri yn y modd gorau ein gallu fel Cymry i gofio aberth mawr ein cyn dadau.