cry

(redirected from Crys)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • verb
  • noun
  • phrase

Synonyms for cry

Synonyms for cry

to make inarticulate sounds of grief or pain, usually accompanied by tears

to speak suddenly or sharply, as from surprise or emotion

to speak or say very loudly or with a shout

to make known vigorously the positive features of (a product)

a sudden, sharp utterance

the act of demanding

a rallying term used by proponents of a cause

Synonyms for cry

a loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

a slogan used to rally support for a cause

a fit of weeping

proclaim or announce in public

Synonyms

Related Words

demand immediate action

Related Words

utter a characteristic sound

bring into a particular state by crying

References in periodicals archive ?
In the crys tal lattice of the co mpound a two-dimens ional network is formed by N "HN hydrogen bonds and p-p s tacking interactions
Cynffonauy w yn bach yn dangos blodyn benyw a'r gwryw efo'i gilydd, isod chwith, botwm crys a'i betalau heb hollti, ac ar y dde, y blodyn pinc sydd fel arfer yn biws
O dan y crys rygbi, cyhyrau a'r band chwys mae Caryl ei hun yn chwarae rhan Cameron, ac yn serennu gyda hi mae Sam Warburton, Ryan Jones a George North, a dau aelod o dim hyfforddi Cymru, Robin McBryde a Neil Jenkins.
Mae Alun Wyn Jones, Dwayne Peel, Rhys Lawrence a Jonathan Spratt i gyd wedi gwisgo'r crys gwyn.
felly dwi ddim yn gwisgo yr un crys am ddyddiau - mae gennyf un ru'n fath os oes angen ar gyfer pob dydd
POBOL: DYN TALAF Y BYD S4C, 9pm Mae Derwyn Jones, sylwebydd rygbi a'r chwaraewr talaf erioed i wisgo crys coch rygbi Cymru, yn mynd i Dwrci i gyfarfod y dyn talaf yn y byd, Sultan Kozen.
Cawn gyfle i ail droedio gyrfaoedd disglair yn ogystal e dod i adnabod y person tu fl i''r crys rygbi.
WORLD HURDLE Ladbrokes: Evs Baracouda, 6 Rule Supreme, 10 Crys - tal d'Ainay, Emotional Moment, Inglis Drever, Royal Rosa, 14 Monkerhostin, Patriarch Express, 16 bar.
A son am hwyl, fe fydd Gerallt hefyd mewn leotard, neu o leia' ''' crys chwys mewn dosbarth pilates efo Carys Wyn Althoff-Roberts.
Ar l cyfarfod Sultan ar y we, mae'r sylwebydd rygbi Derwyn Jones, y dyn talaf erioed i wisgo crys coch rygbi Cymru, yn paratoi i fynd i Dwrci i'w gyfarfod.
Bydd pob un o'r seiclwyr yn cael crys T am ddim ynghyd medal goffa ar l iddynt gwblhau'r daith.
O fewn cwta fis, roedd y llanc 19 oed wedi chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr i''''w glwb cartref, Abertawe, ac wedi cael y fraint o wisgo crys coch Cymru wrth chwarae dros ei wlad.
Mae'r ddau yn dod yn ffrindiau ac wrth ffarwelio Sultan yn ei gartref mewn ardal wledig o Dwrci, mae Derwyn yn cyflwyno anrheg iddo, sef crys rygbi Cymru.
Mae'n rhoi llwyfan iddynt berfformio a'r cyfrifoldeb o gael gwisgo crys coch Cymru.
DIOLCH yn fawr iawn i Rhiannon Ifan am ei llythyr yn dweud "ydi mae''r holl flodau gwylltion yne yn ddigon o sioe ar gloddiau ffyrdd culion Llanddoged a botwm crys a sanau''r gwcw hefyd" Hyfryd clywed yr enw sane'r gwcw yn cael ei ddefnyddio am fwtsias y gog neu glychau'r gog.