Cephalotus


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Cephalotus: Cephalotaceae, Australian pitcher plant
  • noun

Synonyms for Cephalotus